Jongeren

Meer jongens geven hun studies op dan meisjes. Jongeren van allochtone afkomst vertonen een groter risico:, taalproblemen en/of de sociaal-economische positie speelt daarbij een belangrijke rol. Bepaalde gedragingen (vaak indicatoren van psychologische problemen) zoals criminaliteit, alcoholgebruik en/of drugs werken schooluitval in de hand. Ook gezondheidsproblemen leiden tot schooluitval.

Hun gezin

Kinderen uit eenoudergezinnen of waarvan de ouders laaggeschoold zijn of weinig betrokken zijn bij het schoolleven, vertonen een groter risico op schooluitval. De verwachtingen van de ouders spelen een belangrijke rol. Zijn ze te hoog, dan veroorzaken ze thuis stress. Zijn ze te laag, dan kunnen ze ertoe leiden dat het kind zich te weinig gaat inzetten. Ook de lage sociaal-economische positie van het gezin veroorzaakt moeilijkheden. Ongezonde of krappe woningen impliceren dat jongeren niet over ruimte beschikken om huiswerk te maken. Geweld binnen het gezin is eveneens een factor die tot schooluitval kan leiden.

Hun omgang

Spijbelen is in de meeste gevallen2 een collectief verschijnsel, volgens Reid in 70 à 80% van de gevallen . Een adolescent wordt veelal beïnvloed door leeftijdgenoten ("peers"). Conflicten met andere kinderen, schermutselingen, geweld en pestgedrag veroorzaken eveneens demotivatie en schoolverzuim. Een andere risicofactor is het asociaal gedrag van de jongere.

Hun school

Een aangename school met voldoende personeel leidt tot aanzienlijk minder schoolverzuim. Minder goede didactische kwaliteiten van een leerkracht kunnen berekend schoolverzuim veroorzaken. Een slechte keuze qua studierichting kan leiden tot demotivatie, schoolverzuim en zittenblijven. Degelijke begeleiding van leerlingen en ouders tijdens overgangsstadia is dan ook onontbeerlijk. De beperkte capaciteit van bepaalde schoolgebouwen en de te grote afstand tussen school en thuis vormen eveneens risicofactoren.

Hun wijk

Er is ook meer schoolverzuim in wijken met een hoog percentage allochtonen, mensen met een lage sociaal-economische positie, criminaliteit. De armoede is in het Brussels Gewest zorgwekkend: volgens het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn ligt het inkomen van een derde van de Brusselaars onder de armoedegrens.

  • 2. Reid, K. (2011). The strategic management of truancy and school absenteeism: finding solutions from a national perspective. Educational Review 64(2), p. 211-222

Om daar meer over te vernemen, raadpleegt u de studie die in 2017 voor de Dienst Scholen werd verricht door de KULeuven3 op de pagina Tools en documentatie.

U vindt hier themafiches over schoolkwesties.

  • 3. Juchtmans, G. Mazrekaj, D. Meert, C. DeRick, K. De Witte, K. (2018) Schoolverzuim in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, KULeuven HIVA - perspective.brussels