14,8%

van de 18- tot 24-jarigen verlaat de school zonder diploma hoger secundair onderwijs1.

  • 1. FOD Economie – Statistics Belgium – Enquête naar de arbeidskrachten 2016
28,1%

van de leerlingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een schoolachterstand van minstens twee jaar2.

  • 2. Vlaamse Gemeenschap – Franse Gemeenschap. Berekening Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel

Op termijn gaat perspective.brussels werken aan de ontwikkeling van indicatoren die het mogelijk maken het relatieve schoolverzuim, het absolute schoolverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten te meten. Het doel is tegelijk indicatoren te ontwikkelen voor het meten van de verschillende risicofactoren die tot schooluitval leiden.