9,1%

van de 18- tot 24-jarigen verlaat de school zonder diploma hoger secundair onderwijs1.

  • 1. FOD Economie – Statistics Belgium – Enquête naar de arbeidskrachten 2021
28,9%

van de Brusselse leerlingen heeft een schoolachterstand van minstens 1 jaar2.

  • 2. Vlaamse Gemeenschap; Franse Gemeenschap; BISA

Op termijn gaat perspective.brussels werken aan de ontwikkeling van indicatoren die het mogelijk maken het relatieve schoolverzuim, het absolute schoolverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten te meten. Het doel is tegelijk indicatoren te ontwikkelen voor het meten van de verschillende risicofactoren die tot schooluitval leiden.