1. Actief schoolverzuim
   lees meer

   De leerlingen spijbelen en/of breken hun studies vroegtijdig af. Hieronder vallen relatief schoolverzuim, absoluut schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.

   1. Relatief verzuim
    lees meer

    Deze leerlingen zijn in een school ingeschreven maar wonen de lessen niet bij terwijl daar geen enkele geldige reden voor is. Relatief schoolverzuim kan twee vormen aannemen: symptomatisch verzuim en luxeverzuim.

    1. Signaalverzuim
     lees meer

     De leerlingen zien af van schoolbezoek vanwege sociale of emotionele problemen, al dan niet met toestemming van de ouders. Symptomatische schoolmoeheid omvat vier vormen van schoolverzuim: occasioneel, berekend, periodiek en permanent.

     1. Occasioneel verzuim
      lees meer

      Deze jongeren missen nu en dan een les zonder dat ze daar de toelating voor hebben gekregen. Deze vorm van spijbelen hoort bij de puberteit, bij het aftasten van de grenzen door adolescenten.

     2. Berekend verzuim
      lees meer

      De betrokken jongeren brossen systematisch bepaalde lessen, bijvoorbeeld theoretische vakken, lessen gegeven door bepaalde leerkrachten, lessen op bepaalde uren, en.

     3. Periodiek verzuim
      lees meer

      Deze jongeren missen de lessen gedurende een bepaalde periode, zijn vervolgens een tijd lang op school zoals het hoort, waarna ze weer een periode spijbelen, enzovoort.

     4. Permanent verzuim
      lees meer

      Deze leerlingen komen helemaal niet naar school, terwijl ze er wel ingeschreven zijn.

    2. Luxeverzuim
     lees meer

     Deze leerlingen nemen tijdens het schooljaar vakantie, zonder toelating van de school. Dit schoolverzuim doet zich veelal voor met toestemming van de ouders.

   2. Absoluut verzuim (niet-ingeschrevenen)
    lees meer

    Deze vorm van actief verzuim is problematischer. Leerplichtige adolescenten of kinderen zijn dan niet ingeschreven in een school. Sinds 2008 gebeurt de berekening van het absoluut verzuim door een gemeenschappelijke cel van de Vlaamse Gemeenschap en de Federatie Wallonië-Brussel. De Brusselse gemeenten zijn eveneens bij dit initiatief betrokken.

   3. Vroegtijdig schoolverlaten
    lees meer

    Jongeren die niet langer leerplichtig zijn, die niet beschikken over een kwalificatie en die niet in een school zijn ingeschreven. We onderscheiden vijf types van vroegtijdig schoolverlaten: positief, opportunistisch, door omstandigheden, door ontmoediging en door vervreemding.

     1. Positief schoolverlaten
      lees meer

      Deze jongeren hebben werk gevonden terwijl ze nog naar school gingen en hebben een kans gezien die ze zonder diploma konden grijpen.

     2. Opportuniteits schoolverlaten
      lees meer

      Zonder welbepaalde loopbaan voor ogen willen deze jongeren hun leven over een andere boeg gooien en zich bijvoorbeeld in een ander land gaan vestigen.

     3. Schoolverlaten door omstandigheden
      lees meer

      Deze jongeren zien zich verplicht hun studies op te geven om redenen die geen verband houden met het onderwijs, bijvoorbeeld vanwege hun nationaliteit.

     4. Ontmoedigde schoolverlaters
      lees meer

      Deze jongeren halen slechte resultaten op school en hebben geen belangstelling meer. Ze nemen een houding aan die de school als zodanig verwerpt: moeite om de hele dag de lessen te volgen, negatieve perceptie van de school. Deze negatieve ervaringen zetten aan tot schoolverlaten.

     5. Gealiëneerde schoolverlaters
      lees meer

      Hier gaat het om ontmoedigde jongeren, van wie de houding niet verenigbaar is met het schoolleven. Dit is eigenlijk een tot het uiterste doorgedreven vorm van schoolverlaten door ontmoediging.

  2. Passiefve verzuim
   lees meer

   Een gedrag of de accumulatie van een leerachterstand wijst erop dat deze leerlingen geen belangstelling meer hebben voor onderwijs. Ze zijn wel op school maar zouden kunnen gaan spijbelen.